Víceúčelové sportoviště

Víceúčelové sportoviště Provozní řád víceúčelového sportoviště

 1. Víceúčelové sportoviště je zařízením pro rekreační a sportovní činnost.
 2. Provozovatelem sportoviště je Obec Kostelec u Holešova.
 3. Za provoz sportoviště odpovídá pověřený správce.
 4. Měnit, doplňovat a povolovat výjimky provozní řád je oprávněna Rada obce Kostelec u Holešova.
 5. V areálu lze provozovat tyto druhy sportů: volejbal, nohejbal, minifotbal, hokejbal (mini), tenis, badminton a streetball.
 6. Univerzální sloupky na sítě budou součástí hrací plochy pouze při volejbalu, nohejbalu, tenisu a badmintonu. Při ostatních sportech musí být sloupky uloženy mimo vnitřní prostor hřiště a na pouzdra v hrací ploše musí být nasazeny zátky.
 7. K provozování sportů musí být používáno sportovní nářadí, náčiní, pomůcky, obuv apod., které nezpůsobí škodu na sportovišti ani ostatním účastníkům. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení, nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci sportoviště.
 8. Pokud není provozním řádem stanoveno jinak, platí Obecně závazné vyhlášky obce Kostelec u Holešova, zejména o udržování pořádku a čistoty v obci.
 9. Uživatelé sportoviště jsou povinni:
  • chovat se ohleduplně k ostatním a neomezovat je ve sportování,  
  • chovat se tak, aby sobě a ostatním nevznikla žádná újma na zdraví
  • šetřit zařízení sportoviště,
  • respektovat provozní řád a pokyny správce sportoviště.
 10. Správce je oprávněn odepřít vstup do areálu osobám podnapilým, pod vlivem návykových látek, ohrožujícím bezpečnost a čistotu a osobám nerespektujícím mravní a společenské zásady.
 11. V případě hrubého porušení provozního řádu je správce oprávněn vykázat takovouto osobu ze sportovního areálu, případně přivolat Policii ČR.
 12. V prostoru sportoviště je zakázáno:
  • kouřit a užívat jiné návykové látky,
  • vstupovat se psy a jinými domácími zvířaty,
  • vjíždět a parkovat motorovými vozidly, včetně motocyklů, jízních kol,
  • skateboardu, kolečkových a in-line bruslí. 
  • užívat areál k jiným účelům než určeným,
  • zavěšovat se na basketbalové koše, poškozovat zařízení sportoviště.
  • vstupovat v nevhodné obuvi (tretry, kopačky s kolíky, boty s podpatkem, znečištěná obuv)  
  • odhazovat odpady mimo určená místa včetně žvýkaček!
  • na ploše hřiště smýkat a manipulovat s ostrými předměty
  • přemísťovat mobilní zařízení sportoviště mimo stanovená místa
  • konzumovat alkoholické a slazené nealkoholické nápoje (Coca Cola, sprite, džusy) a jídlo všeho druhu
  • pobývání dětí do 18 let bez doprovodu
 13. Správce ani provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na sportovišti, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí objednatele.
 14. Provozovatel je oprávněn uzavřít na určitou dobu sportoviště a v odůvodněných případech přerušit i právě probíhající provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.
 15. Provoz víceúčelového hřiště začíná 1. dubna a končí 30. října, pokud provozovatel nestanoví jinak.
 16. Provozní doba:
  •  pondělí - pátek 14.00 - 21.00 hod.
  •  sobota, neděle a v době prázdnin    9.00 - 12.00 a 13.00 – 21.00 hod.
 17. První pomoc: 
  • Důležitá telefonní čísla:
   •  155 rychlá lékařská pomoc
   •  150 hasiči
   •  158 policie
   •  112 záchranná služba

V dopoledních hodinách je sportoviště rezervováno pro základní školu v souladu s rozvrhem vyučování.

V provozní době mají přednost dětské zájmové organizace, registrované místní spolky a to bezplatně. Ostatní právnické osoby a fyzické osoby starší 18 let mají možnost si rezervovat na určitou dobu prostor za úhradu. Správce sportoviště vystaví doklad o zaplacení a případně zapůjčí náčiní. 

Vratná záloha za pronájem sportoviště 200 Kč

Do doby pronájmu se započítává úklid sportovního nářadí a náčiní včetně úklidu sportoviště nájemcem.

Za sportující děti a mládež do 18 let odpovídá osoba, která si sportoviště pronajala, nebo je vedoucí sportovního oddílu mládeže. Ta je také po celou dobu pronájmu přítomna na sportovišti.

Nájemci mohou užívat sociální zařízení v šatnách fotbalového oddílu..

Provozní řád platí od 31. 3. 2011  

Ceník pronájmu víceúčelového sportoviště

 Nájemce Cena
Žáci ZŠ, MŠ Kostelec u Holešova v rámci výuky(dle rozvrhu)
bez poplatku
Organizovaná sportovní činnost společenské organizace a děti do 15let obce Kostelec u Holešova
bez poplatku
statní občané obce 100 Kč/hodinu
„cizí“ uživatelé (nemající v obci trvalé bydliště ani rekreační 
 objekt)
 
200 Kč/hodinu    
Při použití osvětlení ke všem cenám příplatek za každou  započatou hodinu
100 Kč

Pověřený zástupce provozovatele – správce sportoviště

 OÚ Kostelec u Holešova

Nahoru

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.