Svoz odpadů

Svoz odpadů Kategorie odpadů

 • Komunální odpad – jedná se o veškerý odpad vznikající činností fyzických osob a subjektů zapojených do systému obce, jehož původcem je obec.
 • Domovní odpad – jedná se o odpad z denní spotřeby domácností. Je hlavní složkou odpadu komunálního.

 Obcec zajišťuje sběr

 1. Neseparovaného odpadu
  • domovního odpadu - popelnice plastová, kovová o objemu 110 litrů + černé pytle – 1x za 14 dnů
 2. Separovaného odpadu
  • papíru – nádobovým způsobem sběru 1x za 14 dnů (6 ks nádob o objemu 1.100 litrů)
  • plastů – nádobový způsob sběru + žluté pytle 1x za měsíc (12 ks nádob o objemu 1.100 litrů)
  • skla směsného – nádobový způsob sběru 1x za měsíc (4 ks nádob o objemu 1.100 litrů)
  • drobných kovů – nádobovým způsobem sběru dle potřeby (3 ks nádob o objemu 1.100 litrů)
 3. Elektroodpadu a nebezpečného odpadu
  • sběr ve dvoře Domu služeb 1x ročně v měsíci září (20. 9. 2018)
  • Obec na základě smlouvy předává výše uvedené odpady oprávněné osobě a to společnosti Technické služby Holešov, s.r.o., Květná 1555, Holešov, IČ: 25583140
 4. Objemového domovního odpadu
  • velkoobjemové kontejnery v počtu 1kus na návsi Kostelec u Holešova a 1 kus v Karlovicích, sběr bude proveden v měsících duben (6. 4. 2018) a říjen (12. 10. 2018)
 5. Oděvů, textilu, obuvi a hraček
  • kontejnerový způsob sběru, prováděn celoročně, NADACE od VÁS pro VÁS, ECO TEXTIL
 6. Hrubého kovového odpadu
  • plošný sběr v obci, prováděný spolky v měsíci duben a říjen (přesný termín bude včas zveřejněn)
 7. Bioodpadu
  • možnost uložení bioodpadu do kompostérů v jednotlivých domácnostech, dále obec disponuje kontejnery na svoz bioodpadu od občanů v období březen – listopad (požadavky hlaste na OÚ)

 

Nahoru