24. 5. 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce hospodář(ka) obce

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce hospodář(ka) obce

Starostka obce Kostelec u Holešova v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících)
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce hospodář(ka) obce


Název ÚSC: Obec Kostelec u Holešova, IČ 00287342 

Druh práce: účetní, hospodář(ka) obce, matrikář(ka), rozpočtář(ka) obce, pokladník administrativní a spisový pracovník, mzdový účetní 

Místo výkonu práce: Obecní úřad Kostelec u Holešova, 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 58 Pracovní poměr: na dobu neurčitou na plný úvazek, zkušební doba 3 měsíce

Všeobecné požadavky (dle§ 4 Zákona 312/2002 Sb.):

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
 • fyzická osoba, která dosáhla 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná
 • znalost jednacího jazyka (čeština)
 • splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem


Náplň práce zejména:

 • vedení účetnictví, personální a mzdové agendy obce
 • vedení a účtování vystavených a přijatých faktur, veškerých obecních příjmů, výdajů a nákladů
 • evidence majetku, závazků a pohledávek obce, příprava pro inventarizaci majetku
 • komplexní vedení rozpočtu obce (sestavení rozpočtu, sledování jeho plnění, zpracování rozpočtových opatření a rozpočtového výhledu obce atd.)
 • sestavování výkazů roční zprávy, sestavování roční uzávěrky, závěrečného účtu, daňových přiznání, zpracování statistických výkazů a přehledů
 • obsluha Czech POINT
 • vedení pokladny, obsluha platebního terminálu
 • vedení elektronické spisové agendy a spisovny
 • vedení evidence obyvatel
 • vidimace a legaliizace
 • agenda místních poplatků
 • agenda matriky
 • agenda spojená s přípravou voleb
 • ostatní administrativní práce na OÚ


Předpokládá se základní orientace v níže uvedených právních předpisech v platném 
znění, zejména:

 • Zákon č. 563/1991 Sb, o účetnictví
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
 • Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
 • Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 531/1991
 • Sb., pro některé účetní jednotky
 • České účetní standardy
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích


Kvalifikační a jiné požadavky:

 • SŠ NOŠ /VŠ vzdělání, výhodou ekonomického směru
 • ZOZ Finanční hospodaření ÚSC a jeho přezkum - výhodou
 • znalost podvojného účetnictví a účetnictví obcí - výhodou
 • praxe min. 3 roky v oblasti komplexního zpracování účetnictví včetně účtování mezd a majetku, závěrkových prací a sestavování výkazů -výhodou
 • znalost personální a mzdové agendy - výhodou
 • velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC (Windows, MS Word, MS Excel, MS Outlook), kancelářských programů, účetních systémů, vyplňování formulářů, znalost práce s internetem
 • znalost informačního systému pro státní správu, samosprávu - výhodou
 • řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič - výhodou
 • organizační schopnost, komunikativnost a časová flexibilita, příjemné vystupování,
 • ochota se dále vzdělávat, loajalita, zodpovědnost, samostatnost
 • aktivní účast při aktivitách pořádaných zaměstnavatelem

V případě, že uchazeč některé požadavky nesplňuje je vyžadováno splnění podmínky složení zkoušek odborné způsobilosti dle § 21 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve lhůtě do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru. Pro vedení matriční agendy je po nástupu do funkce podmínkou vykonání matričních zkoušek.

Platové podmínky:
- se řídí Nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění (platová třída 9 až 1 O dle kvalifikace)

V písemné přihlášce uveďte:

 • jméno a příjmení, příp. titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • kontaktní spojení (telefon, e-mail)
 • datum a podpis uchazeče


Dále přiložte doklady:

 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se předmětných správních činností
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce), u cizích státních příslušníků též obdobné doklady osvědčující bezúhonnost vydané domovským státem, pokud takové stát nevydává doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • popis vlastních dovedností, získaných certifikátů, znalostí nad požadovaný rámec

Lhůta pro podání písemných přihlášek je do pátek 18.6.2021 do 11 hod., na později doručené přihlášky nebude brán zřetel.

Přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce s označením Neotvírat - VŘ hospodář(ka) doručte osobně nebo poštou na podatelnu Obce Kostelec u Holešova (Obecní úřad Kostelec u Holešova), Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova. Pro poštovní dodání je rozhodující datum doručení. Výběr uchazeče bude proveden 21.6.2021.

Předpokládaný nástup je 1.9.2021, případně dle dohody.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Bližší informace: RNDr. Marcela Pospíšilíková, starostka obce Kostelec u Holešova
tel., 573 385 129, mob. 724 184 620, email: starosta.obeckuh@volny.cz

V Kostelci u Holešova dne. 24.5.2021

RNDr. Marcela Pospíšilíková v.r
starostka obce

 

 

 

 

Nahoru

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.