27. 1. 2021

COVID-19: Uzavření provozu Mateřské školy a Školní jídelny – výdejny

COVID19

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), ve správním řízení podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 citovaného zákona, rozhodla o nařízení mimořádného opatření při epidemii takto:

zařízení pro výchovu a vzdělávání Mateřská škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, IČ: 75022770, 76843 Kostelec u Holešova 232, se s okamžitou účinností od oznámení tohoto rozhodnutí uzavírá provoz Mateřské školy a zařízení školního stravování Školní jídelny – výdejny,

a to až do rozhodnutí o ukončení tohoto mimořádného opatření.

 Uzavření MŠ (PDF, 338 Kb.)


Nahoru