Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Navigace

Obsah

Volba prezidenta České republiky

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017.

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

A) pro volební strany k delegování členů do okrskových volebních komisí v Kostelci u Holešova

Ve smyslu zákona č. 275/2012 Sb. může v termínu nejpozději 30 dnů před konáním volby (tj. do 13. 12. 2017) delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé ze 2  okrskových volebních komisí v obci Kostelec u Holešova

 • občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována,
 • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která k seznamu přiloží kopii tohoto pověření.

Z organizačních důvodů si vás dovolujeme požádat, abyste u delegovaných členů mimo zákonem stanovených údajů - tj.:

 • jméno, příjmení,
 • datum narození,
 • adresa místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka,

pokud možno uváděli i telefonický kontakt, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a údaj do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové zařazeni, aby bylo možné vámi předané podklady co nejrychleji zpracovat. Připomínáme, že v souladu s výše uvedeným zákonem člen okrskové volební komise nesmí být kandidátem pro tuto volbu.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným zástupcům na vámi uvedený kontakt a současně bude toto oznámení vyvěšeno na úřední desce a webových stránkách obce obce Kostelec u Holešova, oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

B) k prvnímu zasedání okrskových volebních komisí

První zasedání okrskových volebních komisí se bude konat v pondělí 18. 12. 2017  v 16:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

KONTAKT PRO OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE:

Gabriela Tomečková, tel.:573 385 069

VOLIČSKÉ PRŮKAZY PRO VOLBU PREZIDENTA ČR

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí (viz blíže informace ministerstva vnitra).
Požádat o vydání voličského průkazu může volič již nyní obecní úřad podle místa svého trvalého pobytu.

Tiskopis zde: https://urednideska.alis.cz/obec-kostelec-u-holesova/vyveseni/36

Žádost občanů s trvalým pobytem v Kostelci u Holešova lze podat:

 • Osobně až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin, a to v úředních hodinách na obecním úřadě v Kostelci u Holešova
 • Podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 2018, na adresu:
  Obecní úřad Kostelec u Holešova č.p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova

Podání může být učiněno v těchto formách:

 • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.
 • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát !

Úřední deska: https://urednideska.alis.cz/obec-kostelec-u-holesova/kategorie/volby